Bürgermeister Oleg Vasylyshyn (SCH)

Seite

„Tринаціональне співробітництво заради миру!“

„Trzynarodowa współpraca na rzecz pokoju!“

„Trinationale Zusammenarbeit für den Frieden!“ 

 

Oleg Vasylyshyn, Bürgermeister der Stadt Schtschyrez

Bürgermeister Oleg Vasylyshyn mit Veronika Beier und Lena Nix beim Fußballturnier in Schtschyrez 2017

У липні цього року вчетверте відбулася міжнародна зустріч молоді Ґуденсберґа та Щирця.  Кожна зустріч мала свою особливість.  Новою та надзвичайно важливою ознакою цьогорічної зустрічі є участь польської молоді з міста Єльч-Лясковіце у цьому заході.  Саме це і відзначає  багатогранну палітру  співпраці трьох міст-побратимів!

 Тема та девіз цьогорічного перебування молоді – «Щирець як багатонаціональне містечко».  Протягом століть у нашому місті мирно жили представники багатьох національностей.  Навіть кладовища знаходяться поруч, до речі.  Українці, поляки, німці та євреї дуже добре розуміли один одного і мови взагалі не були для порозуміння перепоною.  І це може бути хорошим прикладом мирного співіснування в об’єднаній Європі.  Це наша мета!

 Молоді люди з трьох міст-побратимів мають можливість брати участь у воркшопах, проектах та праці на кладовищі.  Вони також проводять багато вільного часу разом.  Екскурсія по Львову, подорож до Карпат допомогли зав’язатись новим  міжнародним контактам.  А друзі, які спілкуються, співають і танцюють разом, не воюють  між собою.  Окрім того, таким чином набагато простіше вивчати іноземні мови.

 Як селищний голова Щирця, я хотів би подякувати ТзОВ   «Engagement Global»  та Федеральному міністерству економічного співробітництва та розвитку за те, що ми можемо отримувати фінансову підтримку для зустрічей молоді.  Це важлива акція для нашого партнерства.  І моя остання подяка – моїм колегам з міст-побратимів – Франку Бьорнеру та Богдану Шчесняку.  Без них я не уявляю нашої співпраці.

 Я впевнений, що наші молоді люди і надалі будуть працювати разом, і це запорука успіху та миру.

 

Polnische Übersetzung

Po raz czwarty w lipcu tego roku odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieżowe pomiędzy Gudensberg i Schtschyrez. Każde spotkanie miało swoją osobliwość. Uczestnictwo polskich młodych ludzi z Jelcza-Laskowic w tym spotkaniu jest całkowicie nowe i ważne w tym roku. To jest dokładnie to, co współpraca trzech miast partnerskich reprezentuje w kolorowe światło!

Tematem i hasłem wymiany była „Schtchyrez jako wielonarodowe miasto“. Przez wieki przedstawiciele kilku narodowości mieszkali spokojnie w naszym mieście. Cmentarze     świadczą o tym. Ukraińcy, Polacy, Niemcy i Żydzi bardzo dobrze porozumieli się, a nawet języki nie były barierą. Może to być dobry przykład pokojowego współistnienia w zjednoczonej Europie. To jest nasz cel!

Młodzi ludzie z trzech miast partnerskich mieli okazję uczestniczyć razem w warsztatach, projektach i pracach cmentarnych. Spędzili również dużo wolnego czasu razem. Zwiedzanie miasta we Lwowie i wycieczka do Karpat przyczyniły się do tego, że nowe, międzynarodowe przyjaźnie rozwinęły się.

Przyjaciele, którzy rozmawiają, śpiewają i tańczą ze sobą nie potzebują wojen. Ponadto, można by dużo nauczyć się języków obcych w ten sposób.

Jako burmistrz Schtschyrez, chciałbym podziękować Engagement Global gGmbH z centrum serwisowym gmin w jednym świecie i Federalnego Ministerstwa współpracy gospodarczej i rozwoju, że wspierane finansowo. Jest to ważna promocja dla naszego partnerstwa. I moje ostatnie podziękowania dla moich kolegów z bliźniaczych miast-Frank Börner i Bogdan Szczęśniak. Bez nich nie wyobrażam sobie naszej współpracy.

Jestem pewien, że nasi młodzi ludzie będą nadal współpracować w przyszłości, a to jest kluczem do sukcesu i pokoju.

 

Deutsche Übersetzung

“ Zum vierten Mal fand im Juli diesen Jahres eine internationale Jugendbegegnung zwischen Gudensberg und Schtschyrez statt.  Jede Begegnung hatte ihre Besonderheit. Ganz neu und wichtig in diesem Jahr ist die Beteiligung der polnischen Jugendlichen aus Jelcz-Laskowice an diesem Treffen. Genau das stellt die Zusammenarbeit von drei Partnerstädten im bunten Licht dar!

Das Thema und Motto des Austauschs war „Schtschyrez als multinationale Stadt“. Im Laufe von Jahrhunderten lebten die Vertreter mehrerer Nationalitäten friedlich in unserer Stadt. Die Friedhöfe zeugen davon. Ukrainer, Polen, Deutsche und Juden verstanden einander sehr gut und sogar die Sprachen waren dabei gar keine Barriere. Und das kann ein gutes Beispiel für ein friedliches Zusammenleben in einem geeinten Europa sein. Das ist unser Ziel!

Die Jugendlichen aus drei Partnerstädten hatten hier die Möglichkeit, gemeinsam an den Workshops, Projekten und Friedhofsarbeiten teilzunehmen. Sie verbrachten auch viel Freizeit zusammen. Der Stadtrundgang in Lwiw und der Ausflug in die Karpaten haben dazu beigetragen, dass neue, internationale Freundschaften entstanden sind. 

Freunde, die miteinander reden, singen und tanzen, führen keine Kriege. Außerdem lernt man auf solche Weise auch viel lieber die Fremdsprachen.  

Als Bürgermeister von Schtschyrez möchte ich mich ganz herzlich bei Engagement  Global gGmbH mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bedanken, dass wir bei den Jugendbegegnungen finanziell unterstützt werden können. Das ist für unsere Partnerschaft eine wichtige Förderung. Und meinen letzten Dank bekommen meine Kollegen aus den Partnerstädten – Frank Börner und Bogdan Szczęśniak. Ohne sie kann ich mir unsere Zusammenarbeit nicht vorstellen. 

Ich bin sicher, unsere Jugendlichen setzen die Zusammenarbeit in der Zukunft fort, und das ist der Schlüssel des Erfolgs und des Friedens. „